Algemene Voorwaarden | Postadres.nl

Home » Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

Wij willen graag duidelijkheid geven over de Algemene Voorwaarden, zodat je als klant weet waar je aan toe bent.

Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op via de chat. Gewoon even bellen mag ook ( 088-20 42 042) of een mailtje sturen naar: info@postadres.nl.  We lichten het graag toe.

Algemene Voorwaarden Postadres.nl

1. Begrippen
 1. Postadres.nl is een onderdeel van De Ring B.V.: De Ring gevestigd te Eindhoven, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17128612. Waar in deze Algemene Voorwaarde alleen De Ring wordt genoemd, wordt ook Postadres.nl bedoeld.
 2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee De Ring een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.
 3. Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de Postadres.nl pakketten: Basis, Plus en All in One, telefoonservice en telefoon doorschakelservice via internet, telefonisch of schriftelijk en het aanbieden van het huren en gebruik van de vergaderruimtes of spreekruimtes.
2. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Ring ook handelend onder de naam Postadres.nl en Zakenadres.nl
 2. Afspraken met personeel van De Ring binden De Ring niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 3. Postadres.nl en Zakenadres.nl is een postservice en huurkantoor formule van De Ring en geeft de Klant het recht de accommodatie op tijdelijke basis als kantoor tegen een vergoeding te gebruiken t.w. gedurende een vooraf overeengekomen periode en vergoeding.
 4. Gebruik van het kantoor voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan.
 5. De Ring stelt de Klant volgens het overeengekomen contract een telefoonnummer beschikbaar. Telefoonoproepen en berichten worden overeenkomstig de door de Klant aan gegeven instructies afgehandeld en de Klant is verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten van doorzending en servicekosten. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op de personen die een overeenkomst willen afsluiten voor de telefoonservice. De Ring is geenszins verplicht deze dienst aan andere(n) te verlenen en is niet verantwoordelijk voor berichten of oproepen die voor anderen zijn ontvangen. De bedrijven van De Ring zijn gedurende normale kantooruren toegankelijk, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 6. De geldigheidsduur van de Klant aangegane overeenkomst is gelijk aan de daarin vastgelegde periode. De opzegtermijn is minimaal een maand. Het tussentijds wijzigen naar een ander pakket is mogelijk. Wijzigen naar een uitgebreider pakket kan binnen 24 uur. Wijzigen naar een minder uitgebreid pakket kan alleen na afloop van het lopende contract en met een minimale opzegtermijn van 1 maand.
 7. De Klant machtigt de Ring post, pakjes en aangetekende stukken aan te nemen, alle risico’s en bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.
 8. De Ring zal geen voorwerpen in ontvangst nemen die meer wegen dan 4,5 kg, meer meten van 45 cm in lengte, breedte of hoogte, of omvangrijker zijn dan 0,03 m3 dan wel gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten, en heeft het recht om naar eigen goeddunken niet opgehaalde voorwerpen terug te sturen of om voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen die in hoeveelheden worden aangeboden die zij onredelijk of onwettig acht. De Ring geeft geen garantie af en neemt ook geen verantwoordelijkheid, voor de in dit document genoemde diensten.
 9. De Klant verzekert dat hij de hem onder deze Overeenkomst verleende rechten niet zal gebruiken voor onwelvoeglijke, onwettige, immorele of lasterlijke doeleinden en dat hij De Ring op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen. De klant zal de naam De Ring, geheel nog gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken of combineren in het kader van handelsactiviteiten. De Ring behoudt zich het recht voor om samen te werken met een officiële onderzoeksinstantie als dit nodig is in verband met beschuldigingen van ongepast gedrag die tegen een Klant zijn ingebracht.
 10. De Klant vrijwaart De Ring en haar personeel van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud van poststukken en pakketten.
 11. De Ring behoudt zich het recht om personen die onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn de toegang tot het pand te weigeren.
3. Aanmelding/aanmeldingskosten
 1. Aanmelding geschiedt door middel van de registratie procedure.
 2. De registratie procedure houdt in:
  * Het overleggen van een inschrijving van de Kamer van Koophandel, als de onderneming daar reeds is ingeschreven.
  * Het overleggen van een kopie van een legitimatiebewijs overlegd.
  * Het voldoen van de Inschrijf- of aansluitkosten.
  * Het akkoord gaan met de Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant.
  * Een bevestiging van Postadres over de aangegane overeenkomst.
4. Levering/Betaling
 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden via automatische incasso binnen vijf kalenderdagen na de factuurdatum. De aansluit- of inschrijvingskosten dienen vooraf betaald te worden.
 3. Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van maandelijkse bedragen plaats per maand vooraf. Alle verleende diensten zullen op de nota worden vermeld. Als een overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde aaneengesloten periode wordt voorafgaand aan die periode gefactureerd.
 4. Als de Klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, Is De Ring gerechtigd haar diensten op te schorten en de post te retourneren naar afzender totdat de betaling is ontvangen.
 5. Als de Klant in gebreke blijft kan De Ring de dienst voor de Klant opschorten en is De Ring gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Als de Klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft De Ring onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke overeenkomst te beëindigen.
5. Bijkomende kosten
 1. De vergoeding voor het doorsturen van de post en de pakketten bedraagt de daadwerkelijk gemaakte portokosten en verzendkosten (behandelingskosten). Alle post wordt doorgestuurd, ook reclame, tenzij anders overeengekomen.
 2. Vergoeding van de verbindingskosten bij het doorverbinden van de telefoon en/of fax.
 3. De vergoeding van de scanservice volgens het overeengekomen contract.
 4. Alle onderdelen of andere, hier niet genoemde, diensten waarvan gebruik wordt gemaakt worden in rekening gebracht.
6. Aansprakelijkheid
 1. De Ring kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van De Ring.
 2. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van het business center, apparatuur, Installaties en inrichtingsstukken waarvan gebruikt wordt maakt. Onderdelen daarvan mogen niet worden veranderd. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de Klant of door de Klant ontvangen bezoekers, zowel in het gebouw als op het terrein van De Ring. Als de Klant bezittingen in het Bedrijvencentrum achterlaat kunnen wij daarover beschikken op de wijze die ons goeddunkt, zonder dat wij u daarover enige verantwoording of een deel van de verkoopopbrengst verschuldigd zijn.
 3. De Ring is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen.
 4. De Klant zal geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers van De Ring.
7. Toepassing/wijziging algemene voorwaarden
 1. De Ring behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Klant, schriftelijk of via e-mail.
  Als de Klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan De Ring, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Als de Klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal De Ring een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.
8. Duur en beëindiging/Privacy statement
 1. De overeenkomst tussen De Ring en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen De Ring en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 3 kalendermaanden met een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd.
 3. De overeenkomst tussen De Ring en de Klant kan na een periode van 2 maanden ontbonden worden plus een opzegtermijn van één kalendermaandvolgend op de lopende maand. De overeenkomst eindigt daardoor altijd aan het einde van een volle kalendermaand.
 4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. De Ring behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, ten alle tijden zonder opgaaf van redenen.
 6. De Ring behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden als:
  * De door de Klant verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken;
  * De Klant insolvent wordt, in liquidatie gaat of niet meer in staat is om de schulden op vervaldatum te voldoen;
  * De Klant één van de verplichtingen niet nakomt waaraan hij niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na onze ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen;
  * Het gedrag van De Klant, of het gedrag van iemand op het Bedrijvencentrum van De Ring met uw toestemming of op uw uitnodiging, onwettig, frauduleus. lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik.
 7. Indien wij de Overeenkomst om een van deze redenen beëindigen, dient de Klant:
  * Een adreswijziging door te geven binnen een termijn van veertien kalenderdagen;
  * Te betalen voor extra diensten die de Klant heeft gebruikt;
  * Het standaardtarief te betalen voor de rest van de periode dat de Overeenkomst zou hebben geduurd als wij haar niet hadden beëindigd of (indien dit langer is) voor nog een periode van drie maanden, en ons schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen als gevolg van beëindiging.
  * Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant er verantwoordelijk voor alle partijen op de hoogte te stellen van de adreswijziging. Post die na beëindiging van de overeenkomst naar De Ring wordt gezonden, zal naar de afzender worden teruggestuurd. Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun adres bij De Ring geregistreerd staat en na beëindiging van de overeenkomst niet meer bij De Ring geregistreerd staat.
9. Wettelijke bepalingen

De Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).
In het kader van WWFT hebben zowel De Ring als haar zakelijke klanten een aantal verplichtingen:

 1. De klant is verplicht zich bij De Ring te identificeren met een wettelijk identificatiemiddel.
 2. De Ring is verplicht de identificatie op juistheid te controleren en te verifiëren. Pas na gebleken juistheid en een juiste verificatie kan er een overeenkomst met De Ring worden aangegaan.
  Diengevolge:
  * De klant is verplicht de juiste identificatiemiddelen te overleggen.
  * Pas nadat De Ring de juiste identificatie heeft vastgesteld en de resultaten van de verificatie dienovereenkomstig zijn is de overeenkomst definitief.
  * De klant is verantwoordelijk dat zijn gegevens bij De Ring en, indien van toepassing, de Kamer van Koophandel overeenkomen en actueel zijn en blijven. Bij discrepantie is De Ring verplicht hiervan melding te doen bij de Kamer van koophandel.
  * Bij beëindiging van de overeenkomst met De Ring draagt de klant er zorg voor dat, indien van toepassing, het door De Ring beschikbaar gestelde adres uitgeschreven wordt bij de Kamer van Koophandel.
  * De klant is er zich van bewust dat De Ring verplicht is om geconstateerde ongebruikelijke geldstromen of transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. (FIU)
  * De Ring behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden als identificatie gegevens achteraf onjuist blijken te zijn, gegevens niet in overeenstemming zijn met die van de Kamer van Koophandel of indien er sprake is van onverklaarbare financiële transacties. De klant kan in dat geval zich op geen enkel recht beroepen.
10. Gegevens

De Klant stemt ermee in dat De Ring alle persoonlijke gegevens waarover De Ring beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraudepreventie en bij achterstalligheid van betalingen. Meer informatie over hoe wij gegevens verwerken staan in de Privacyverklaring.

11. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht de overeenkomst tot 14 dagen na de ingangsdatum zonder opgave van reden te annuleren. Voor de tot dat moment geleverde diensten zal de Klant wel worden gefactureerd. Het inschrijfgeld en abonnementsgeld wordt aan de Klant gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@postadres.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.